Valdymo inovacijų agentūra ES parama: projektai ir finansavimas
agentura@innovate.lt

ES parama verslui

ES parama verslui – mūsų specializacija

Mes dirbame kitaip ir tai nėra tik žodžiai. Mes nerengiame paraiškų pagal bendrą šabloną, mums rūpi jūsų poreikiai, nesvarbu, ar jūs pradedantis verslas, ar didelė verslo įmonė, ar nevyriausybinė organizacija.

Dirbkime kartu. Jūs pasakykite mums, kokie jūsų poreikiai, mes rasime fondą ir finansavimo priemonę, kaip tuos poreikius patenkinti.

Su ES paramos administravimu, koordinavimu ir paraiškų rengimu mūsų ekspertai dirba jau daugiau kaip 10 metų. Mūsų privalumas yra mūsų įvairialypė patirtis, dirbome ne tik kaip konsultantai. Sukomės ES paramos administravimo „virtuvėje“, ruošėme priemonių aprašus, vertinimo kriterijus, vertinimo metodikas. Teko vadovauti paraiškų vertinimo komisijoms, dalyvauti vertintojų posėdžiuose, aptarimuose ministerijose, taigi žinome procesus iš vidaus ir reikalavimus „tarp eilučių“.

Pasirinkę dirbti su mumis, sulauksite kompleksinio pasiūlymo dėl ES paramos jūsų verslui:

  • Projekto idėjos konstravimas (SSGG analizė, strateginė jūsų organizacijos sesija);
  • Atitikties AGENTŪRŲ vertinimo kriterijams analizė ir pasiūlymai dėl projekto koncepcijos pakeitimų;
  • Atitikties strateginiams valstybės dokumentams vertinimas pagal projekto finansavimo sąlygų aprašą;
  • Biudžeto optimizavimas pagal viešųjų pirkimų reikalavimus;
  • Projekto komandos potencialo vertinimas ir komandos parinkimas.
  • Darbo našumo ir eksporto augimo prognzavimas.
  • Socialinio verslo dizaino paslaugos.
  • Projekto rengimo konsultacijos, jeigu nuspręsite rengti projektą patys. Tai bus ne tik pigiau, daug daug efektyviau ir darbuotojai labiau tikės idėja.

  Norite sužinoti daugiau?

AKTUALŪS KVIETIMAI VERSLUI.

Taip pat Žr. priemones inovacijoms remti.

Skaitykite daugiau apie jus dominančią priemonę. Priemonių aprašai ir reikalavimai paskelbus naujus kvietimus, gali keistis.

PRIEMONĖS EXPO KONSULTANTAS LT. Kvietimas galioja nuolat

KAM JI SKIRTAS?  suteikti labai mažoms ir mažoms įmonėms konsultacijas dėl eksporto plėtros, potencialių rinkų paieškos, tarptautinės prekybos siekiant rasti savo produkcijai naujas eksporto rinkas.

Paramos dydis: 4 000,00 Eur

Finansavimo intensyvumas:
• jei pareiškėjas yra MVĮ, veikianti iki 3 metų, – 85 proc.
• jei pareiškėjas yra MVĮ, veikianti nuo 3 metų (imtinai), – 50 proc.

KAS GALI DALYVAUTI?

MVĮ, kurios ne trumpiau kaip šešis mėnesius iki paraiškos pateikimo mėnesio kiekvieną mėnesį turėjo apdraustųjų.

KAIP VEIKIA?

Jūs pateikiate paraišką Invegai, jums kompensuojama dalis konsultavimo išlaidų. 

PRIEMONĖ DIZAINAS LT

Priemonės tikslas: paskatinti įmones investuoti į gaminių (paslaugų) dizaino sprendimus, siekiant padidinti įmonės produktų ar paslaugų patrauklumą, o kartu ir paklausą bei įmonės produktyvumą.

Didžiausia finansavimo suma: iki 10 000 Eur.

PRIEMONĖ E-VERSLAS LT

Kodėl e-verslas? (priemonė bus keičiama)

– visų pirma, bet koks šiuolaikinis verslas gali sukurti elektroninius verslo sprendimus, net jeigu prekiaujate kava. Šiuolaikinis vartotojas yra skubantis elektroninių paslaugų ištroškęs vartotojas. Net jeigu tai nėra pagrindinė jūsų tikslinė grupė, padidinti pardavimus galite pasiūlę dar ir elektroninius sprendimus. Pvz. www.newstorylook.com.

– Antra, elektroninių paslaugų plėtra yra numatyta visuose pagrindiniuose šalies strateginiuose dokumentuose. Elektroninių paslaugų plėtra prisidės prie Lisabonos strategijos, nacionalinės strategijos Lietuva 2030 (www.lietuva2030.lt) įgyvendinimo, kur numatyta išmanios visuomenės bei išmanaus verslo plėtra. Šis projektas taip pat prisideda prie ES investicijų 2014-2020 metams įgyvendinimo veiksmų programos bei kitų nacionalinių teisės aktų.

Elektroninio verslo skatinimas

Priemonė skirta paskatinti MVĮ diegti elektroninio verslo sprendimus, kuriais siekiama optimizuoti su gamybos ir (ar) paslaugų teikimu ir veiklos organizavimu susijusius verslo procesus, taip sudarant palankias sąlygas MVĮ darbo našumui augti. Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 35 000 Eur.

Paramos intensyvumas sudaro:

– iki 60 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jeigu pareiškėjas yra labai maža ir maža įmonė.

– iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jeigu pareiškėjas yra vidutinė įmonė.

Svarbu! Pagal aprašą nefinansuojami projektai:

– kuriais siekiama naudojant informacines technologijas sukurti ir įdiegti gamybinę technologiją, skirtą bazinėms gamybos ar paslaugų operacijoms atlikti, pavyzdžiui, namų projektavimo programos, skirtos namams projektuoti, tekstų vertimo programos, naudojamos vertimų paslaugas teikiančiose įmonėse, kompiuterinių žaidimų programos, ligoms diagnozuoti skirtos programos, lekalų (iškarpų) programos siuvimo įmonėse ir panašiai.

– kurių pareiškėjai teikia elektroninio verslo sprendimų kūrimo ir (ar) diegimo paslaugas. 

PRIEMONĖ PROCESAS LT

Galimybė optimizuoti įmonės vidaus procesus (priemonė bus keičiama)

Priemonė „PROCESAS LT“ skirta labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms. Priemonės tikslas – optimizuoti įmonės vidaus procesus, diegiant inovatyvius vadybos metodus ir valdymo sistemas.

Kodėl ši priemonė gali būti naudinga jūsų įmonei?

  1. Procesų sutvarkymas įmonėje primena generalinę tvarką jūsų namų spintose, kai išrūšiuojami žieminiai ir vasariniai rūbai, išaugti vyresnėlio batai atskiriami nuo dar gerų, sudedami į dėžes ir paliekami jaunėliui, kai atrenkate jau nenešiojamus rūbus, o likusius surūšiuojate. Galima juk puikiai gyventi ir be viso šito, tačiau tie kas bandė, akivaizdžiai pritars, kad taip gyventi daug patogiau ir sutaupo ne tik laiko, bet ir pinigų (nes spintos gilumoje randi naujų ir visai neblogų dalykų, apie kuriuos pamiršai).
  2. Šią tvarką jūs galite pasidaryti gaudami iki 50 proc. ES investicijų (iki 70 000 Eur).

PRIEMONĖ ECO – INOVACIJOS LT

Priemonės tikslas: Paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones diegtis technologines ekoinovacijas, kad sumažinti poveikį aplinkai. 

Finansuojamos veiklos:
technologinių ekoinovacijų diegimas ir skatinimas. T.y. investicijos į  į materialųjį turtą (įrenginius, technologijas), kurį įdiegus mažėja neigiamas poveikis aplinkai, skatinama investicijos į švaresnės gamybos inovacijas (jų įdiegimą) (pvz., proceso modernizavimas (optimizavimas) siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai ir (ar) tausoti gamtos išteklius, beatliekinė gamyba, atliekų pakartotinis naudojimas ir (ar) perdirbimas, atliekamos šilumos panaudojimas (rekuperavimas, regeneravimas), srautų atskyrimas ir kita).

Didžiausia finansavimo suma ir intensyvumas: 

900.000 eur. ES parama verslui sudaro 35 proc. vidutinėms įmonėms ir 45 proc. – mažoms ir labai mažoms įmonėms.

Pareiškėjai

Tinkami pareiškėjai – mažos ir vidutinės įmonės, veikiančios ne trumpiau kaip vienerius metus, kurių vidutinės pačios įmonės pagamintos produkcijos metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur.

Paraiškos vertinamos balais, minimali balų suma – 40. Daugiau balų skiriama projektams, kuriuose įmonių privačių investicijų dalis yra didesnė, projekto metu produktams gaminti yra taikomi ekologinio projektavimo principai, kuriuos įgyvendinus labiau mažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai (mažėja oro, vandens tarša, susidaro mažiau atliekų), taip pat projektams, kuriuose numatomos diegti technologinės ekoinovacijos atitinka bent vieną sumanios specializacijos programoje nustatytą teminį specifiškumą.

Įmonės, kurioms skiriama parama pagal priemonę „Eco-inovacijos LT+“, turi apdrausti ilgalaikį materialųjį turtą ne mažiau kaip trejus metus nuo projekto įgyvendinimo pabaigos.

PRIEMONĖ NAUJOS GALIMYBĖS LT

Eksporto galimybės ES vidaus rinkoje

Neretai ekonomistai pabrėžia, kad Lietuva per maža rinka, kad čia sunku išvystyti verslą, ypač jeigu gaminate išskirtinius produktus. Daugiau apie eksporto rodiklius rasite čia

Taigi, jeigu ir jūs nusprendėte, kad laikas kurti eksporto strategiją, pirmiausia jums reikės nuspręsti kur ir kaip pristatyti bei  finansinių išteklių. 

ES vidaus prekyba

Prekybos prekėmis tarp ES valstybių narių (ES vidaus prekyba) vertė pagal išvežamas prekes 2013 m. buvo 2 839 mlrd. EUR, t. y. beveik dviem trečdaliais daugiau nei ES-28 eksportas į ne ES šalis (ES išorės prekyba). ES vidaus rinkos svarbą įrodo tai, kad visų ES valstybių narių, išskyrus Graikiją ir Jungtinę Karalystę, ES vidaus prekybos prekėmis rodikliai viršijo išorės prekybos rodiklius.

Pagrindiniai prekybos partneriai

2012–2013 m. ES-28 prekių eksporto tendencijos pagal pagrindinius prekybos partnerius buvo įvairios. Sparčiausiai augo eksportas į Šveicariją (27,0 proc.), kiek lėčiau – į Pietų Korėją, Turkiją ir Kiniją (atitinkamai 5,8 proc., 3,1 proc. ir 3,0 proc.) (žr. 5 lentelę). Stipriausiai smuko eksportas į Indiją (6,9 proc.), kiek mažiau – į Rusiją (2,9 proc.), Japoniją (2,8 proc.) ir Jungtines Valstijas (1,6 proc.).

Nepaisant sumažėjimo, 2013 m. Jungtinės Valstijos tebebuvo svarbiausia ir kitas labai lenkianti ES-28 eksportuojamų prekių paskirties šalis.

Ką remia priemonė Naujos galimybės LT?

Priemonės tikslas paskatinti įmones kuo daugiau dėmesio skirti naujų užsienio rinkų paieškai ir esamų rinkų plėtrai. Remiamas įmonių ir jos produkcijos pristatymas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose.

Apie tarptautinius renginius ES ir trečiose šalyse galite sužinoti Versli Lietuva puslapyje (spausti čia). 

Kur gauti finansavimą dalyvauti parodose?

ES finansavimo lėšomis smulkios ir vidutinės įmonės gali pretenduoti į paramą dalyvauti parodose.

PRIEMONĖ KOMPETENCIJŲ VAUČERIS. Kvietimas veikia nuolat.

Priemonė skirta mažoms įmonėms gauti vaučerį mokymo paslaugai įsigyti.

Kaip veikia?

Norėdami pasinaudoti priemone, turite pateikti paraišką INVEGAI. 

Skiriama iki 4500 Eur įmonės darbuotojų mokymo išlaidoms kompensuoti. Įmonės darbuotojai galės mokytis 12 mėnesių laikotarpyje. Kompensacija priklausos nuo įmonės dydžio. Didžiausia labai mažoms įmonėms (žr. lentelę). Mokymo programų sarašą, iš kurių galite rinktis, rasti čia. 

Kompensacijos dydis

70 proc.

60 proc.

50 proc.

Fiksuotasis valandinis mokymų įkainis asmeniui

7,41 EUR (4,37 EUR už 1 asm. val + 3,04 mokomo darbuotojo 1 val. darbo užmokestis mokymosi metu)