Valdymo inovacijų agentūra Parama socialiniam verslui
agentura@innovate.lt

Socialinis verslas

Socialinis verslas yra sparčiausiai Europoje augantis verslo modelis. Jis suteikia galimybę ne tik generuoti pajamas, realizuoti savo idėjas, bet – visų pirma, padeda daryti socialinį poveikį, įprasminti savo veiklą, spręsti socialines problemas.

Lietuva viena pirmųjų 2015 m. patvirtino Socialinio verslo koncepciją, kuri apibrėžia socialinį verslą kaip verslo modelį, pagal kurį, išnaudojant rinkos mechanizmą, pelno siekimas susiejamas su socialiniais tikslais ir prioritetais.

Pirmiausia, ko reikia, kad socialinis verslas taptų verslu – labai gero produkto, prekės, paslaugos – kitaip geros idėjos.

Antra, misijos įkvėptas prekės ženklas. Geras prekės ženklas visada prideda vertės teikiamai prekei ar paslaugai. Tai ypač aktualu socialiniam verslui, kurio vertė ir išskirtinumas neapsiriboja fizinėmis savybėmis.

Trečia, jūsų verslas turi kurti socialinį poveikį. Taigi, kurdami verslo modelį, pirmiausia turite pasirengti strategiją (galima naudoti verslo modelio drobę) ir numatyti įrankius matuoti savo verslo poveikį.

Mes remiamės savo verslo kūrimo praktika, socialinio darbo žiniomis bei patirtimi kuriant įvairius socialinius projektus daugiau kaip 12 metų. Mes aktyviai bendradarbiaujame su pagrindinėmis Lietuvoje socialinio verslo idėjas nešančiomis organizacijomis, dalyvaujam svarstant socialinio verslo įstatymą bei dėstant socialinį verslą universitete.

Galime ne tik profesionaliai jus pakonsultuoti, galime padėti jūsų idėją paversti geru darbu.

 • Ruošiame socialinio verslo koncepcijas,
 • padedame išgryninti socialinio verslo idėjas ir kuriame socialinio verslo modelio dizainą,
 • padedame kurti socialinių inovacijų projektus,
 • rengiame planus vietos veiklos grupių (VVG) finansavimui gauti.

Daugiau apie socialinį verslą galite sužinoti mūsų mokymuose.

  Norite sužinoti daugiau?

Apie socialinio verslo finansavimą Lietuvoje skaitykite žemiau.

SOCIALINIO VERSLO FINANSAVIMAS

Socialinis verslas yra viena aktyviausiai augančių ir valstybės remiamų verslo formų. Šis verslo modelis įtrauktas į daugelį šalies strateginių dokumentų. Lietuvoje socialinį verslą remia Leader programa bei Kaimo plėtros programa, kurias įgyvendina vietos veiklos grupės tiek mieste, tiek kaime.

Socialinio verslo iniciatyvoms taip pat tinka ir kai kurie ES investicijų kvietimai:

VIETOS VEIKLOS GRUPĖS. KAS TAI?

Lietuvoje vietos veiklos grupės (toliau VVG) buvo pradėtos kurti nuo 2004 metų. Jas sudaro ne mažiau kaip 50 proc. kaimo bendruomenių, socialinių ir kitų partnerių atstovai, iki 25 proc. – verslo atstovai ir iki 25 proc. – vietos valdžios atstovai. VVG nariai – tai bendraminčiai savanoriai asmenys ar organizacijų atstovai, siekiantys gerinti gyvenimo kokybę kaime ar mieste.

VVG administruoja ES ir valstybės lėšomis finansuojamą kaimo (ir miesto) vietovių plėtros strategiją, kuri įgyvendinama per įvairius vietos projektus, tame tarpe verslumo skatinimo. Jūs galite kreiptis į savo rajono ar miesto VVG ir detaliau sužinoti, kaip bus remiamas verslas konkrečioje vietovėje,

Kvietimus teikti vietos projektų paraiškas kiekviena VVG (jų Lietuvoje yra apie 60) skelbia savo internetiniame puslapyje.

Projektais turės būti siekiama bent vieno iš šių ES kaimo plėtros prioritetų ir tikslinių sričių:

 • skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse (tai yra pagrindinis kaimo vietovių plėtros prioritetas);
 • skatinti žinių perteikimą ir inovacijas žemės ūkyje, miškininkystėje ir kaimo vietovėse;
 • didinti ūkių perspektyvumą ir visų tipų žemės ūkio veiklos konkurencingumą visuose regionuose;
 • skatinti maisto tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir rinkodarą, gyvūnų gerovę ir rizikos valdymą žemės ūkyje;
 • atkurti, išsaugoti ir pagerinti su žemės ūkiu ir miškininkyste susijusias ekosistemas;
 • skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio, maisto ir miškininkystės sektoriuose.

PARAMOS DYDIS:

 • Galite gauti 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas yra ne pelno arba socialinio verslo pobūdžio arba, kai jį teikia NVO ar kitas viešasis juridinis asmuo;
 • 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas yra privataus verslo pobūdžio (po jo įgyvendinimo projekte įsipareigojama gauti grynųjų pajamų) ir jį teikia privatus juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantys labai mažai įmonei keliamus reikalavimus;
 • 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas yra privataus verslo pobūdžio (po jo įgyvendinimo projekte įsipareigojama gauti grynųjų pajamų) ir jį teikia privatus juridinis arba fizinis asmuo, išskyrus asmenis, atitinkančius labai mažai įmonei keliamus reikalavimus.