ES parama verslui

ES parama verslui – mūsų specializacija

Mes dirbame kitaip ir tai nėra tik žodžiai. Mes nerengiame paraiškų pagal bendrą šabloną, mums rūpi jūsų poreikiai, nesvarbu, ar jūs pradedantis verslas, ar didelė verslo įmonė, ar nevyriausybinė organizacija.

Dirbkime kartu. Jūs pasakykite mums, kokie jūsų poreikiai, mes rasime fondą ir finansavimo priemonę, kaip tuos poreikius patenkinti.

Su ES paramos administravimu, koordinavimu ir paraiškų rengimu mūsų ekspertai dirba jau daugiau kaip 10 metų. Mūsų privalumas yra mūsų įvairialypė patirtis, dirbome ne tik kaip konsultantai. Sukomės ES paramos administravimo „virtuvėje“, ruošėme priemonių aprašus, vertinimo kriterijus, vertinimo metodikas. Teko vadovauti paraiškų vertinimo komisijoms, dalyvauti vertintojų posėdžiuose, aptarimuose ministerijose, taigi žinome procesus iš vidaus ir reikalavimus „tarp eilučių“.

Pasirinkę dirbti su mumis, sulauksite kompleksinio pasiūlymo dėl ES paramos jūsų verslui:

– Projekto idėjos konstravimas (SSGG analizė, strateginė jūsų organizacijos sesija);
– Atitikties AGENTŪRŲ vertinimo kriterijams analizė ir pasiūlymai dėl projekto koncepcijos pakeitimų;
– Atitikties strateginiams valstybės dokumentams vertinimas pagal projekto finansavimo sąlygų aprašą;
– Biudžeto optimizavimas pagal viešųjų pirkimų reikalavimus;
– Projekto komandos potencialo vertinimas ir komandos parinkimas.
– Darbo našumo ir eksporto augimo prognozavimas.
– Socialinio verslo dizaino paslaugos.
– Projekto rengimo konsultacijos, jeigu nuspręsite rengti projektą patys. Tai bus ne tik pigiau, daug efektyviau ir darbuotojai labiau tikės idėja.

Šiuo metu Lietuva su Europos komisija derina 2021-2027 m. ES fondų investicijų programą:

Informacija netrukus bus atnaujinta.

Galimybės verslui:

1. Mokymų kompensavimas

Jūs galite mokytis įvairių jūsų įmonei reikalingų kompetencijų ir gauti dalinę mokymų kompensaciją.

Išsirinkite mokymus iš patvirtinto VŠĮ Versli Lietuva sąrašo, pateikite prašymą UAB Invegai gauti kompensaciją pagal priemonę Kompetencijų vaučeris Lt. Gavę patvirtinimą, galite mokytis, mokymų įstaiga pateiks visą reikalingą informaciją po mokymų.

Kodėl naudinga?

Skiriama iki 4500 Eur įmonės darbuotojų mokymo išlaidoms kompensuoti. Įmonės darbuotojai galės mokytis 12 mėnesių laikotarpyje.

Kas gali kreiptis?

Privatūs juridiniai asmenys ir valstybės arba savivaldybės įmonės, veikiantys ne trumpiau kaip vienerius metus.

Kaip apskaičiuojamas kompensacijos dydis?

Skaičiavimo pavyzdys: projekto vykdytojui, kuris yra labai maža įmonė, sumokėjus už projekto vykdytojo darbuotojo baigtus 25 valandų trukmės mokymus, kurių metu darbuotojas mokėsi tik 20 valandų, projekto vykdytojui bus kompensuojama 124,96 Eur (7,81 Eur x 20 val. x 80 proc.) mokymo išlaidų.

2. Parama pradedant verslą

Lengvatinė paskola

Paskolos dydis – 25 000 Eur. Suteikiama 7 metams, taikant atidėjimo terminą. Ją gali gauti ir visai nauji verslai, neturintys jokių pajamų ir pagal individualią veiklą dirbantys fiziniai asmenys. Padedame paruošti verslo planą ir tarpininkaujame su kredito unija. Visą kredito unijų sarašą, rasite čia. Invega taip pat siūlo palūkanų kompensavimą perkant įrangą lizingu. Plečiant verslą jums gali padėti Atvirų kreditų fondas, suteikiamos paskolos iki 600.000 eur.

Subsidiją darbo užmokesčiui

Darbdaviui kompensuojama dalis darbo užmokesčio išlaidų (23,3 proc. nuo apskaičiuoto atlyginimo):
a. įdarbinus darbinės patirties neturinčius jaunuolius nuo 18 iki 29 m. amžiaus, kompensacijos laikotarpis iki 12 mėn.
b. įdarbinus vyresnius nei 54 m. amžiaus žmones, neturėjusius darbo 6 mėn., kompensacijos laikotarpis iki 24 mėn.

Visa informacija apie subsidiją darbo užmokesčiui rasite čia.

Subsidija verslo pradžiai

Gavę lengvatinę paskolą, galite gauti subsidiją darbo užmokesčio išlaidų daliai kompensuoti. Nustatytas mėnesio įkainis, nu kuriuo skaičiuojama kompensacija yra 498,48 Eur. Maksimalus kompensacijos laikotarpis 12 mėn. Prioritetinės grupės (ne mažiau kaip 6 mėn. teritorinėje darbo biržoje registruoti bedarbiai, neįgalieji, asmenys iki 29 metų, vyresni negu 54 metų asmenys, moterys, tie, kurie kuria ir (ar) kurs „žaliąsias“ darbo vietas) gali gauti iki 75 proc. fiksuoto įkainio kompensaciją. Visa informacija UAB Invega puslapyje.

Darbo vietos subsidija

Lietuvos darbo birža taip pat skiria subsidiją verslo pradžiai. Jei turite gerų sumanymų dėl savo verslo, teritorinė darbo birža gali Jums pasiūlyti finansinę paramą darbo vietos sau steigimui.

Kompensacija konsultacijoms

Pradėdami verslą taip pat gali gauti kompensaciją konsultacijoms pagal priemonę Verslo konsultantas, skiriama 2000 Eur verslo konsultacijų išlaidoms kompensuoti per 6 mėnesius. Ir Expo konsultantas Lt skiriama 4000 Eur eksporto konsultacijų išlaidoms kompensuoti per 6 mėnesius.

3. Parama inovacijų kūrimui ir plėtrai

ES investicijų parama skatina inovatyvių verslo idėjų kūrimą ir plėtrą. Parama skiriama pradėti kurti verslui (priemonė Inostartas), kurti produktų prototipus (priemonė Inovaciniai čekiai), semti patirties užsienyje (priemonė InoConnect arba Inostažuotė). Plėtojant idėją ir prireikus didesnių investicijų, galima pasinaudoti priemone Intelektas, patentuoti produktą, galite pasinaudodami priemone InoPatentas.

InoPatentas

Parama intelektinės nuosavybės teisių apsaugos projektams vykdyti skiriama pagal Intelektinės nuosavybės teisių apsaugos projektų konkursinio finansavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2014 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 2V-75 (toliau – Aprašas). Parama yra prilyginama de minimis pagalbai.

Finansuojamos veiklos: Išradimų patentavimas tarptautiniu mastu; Dizaino registravimas tarptautiniu mastu.

Inostartas

Priemonė skirta naujoms, inovatyvioms įmonėms, pagal kurią galima gauti paramą idėjos vystymui, produkto vystymui ar tyrėjų ir mokslininkų įdarbinimui.

Finansuojamos veiklos:

1. Inovatyvių įmonių kūrimosi skatinimas, vykdant MTEP veiklų 2-6 etapus, nurodytus Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos apraše (LRV 2012 m. birželio 6 d. nutarimas Nr. 650).

2. Tyrėjų ir (ar) mokslininkų įdarbinimas žinioms imliose mažose ir vidutinėse įmonėse (MVĮ) ir kartu vystomi produktai, siekiant jų komercinio realizavimo.

3. Inovatyvių įmonių plėtros skatinimas, vykdant MTEP veiklų 7-9 etapus, nurodytus MTEP etapų klasifikacijos apraše.

Inovaciniai čekiai

FINANSAVIMO TIKSLAS

Skatinti verslą ir mokslą užmegzti pirminius kontaktus, tęsti mokslui ir verslui bendradarbiaujant jau pradėtas vykdyti mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) veiklas, skatinti įmones aktyviau vykdyti inovacinę veiklą bei pasinaudoti verslo ir mokslo bendradarbiavimo teikiamomis galimybėmis

Finansuojamos veiklos:

1. Inovacinių čekių, skirtų techninių galimybių studijoms vykdomiems MTEP darbams ar planuojamiems vykdyti MTEP darbams atlikti, teikimas.

2. Inovacinių čekių, skirtų projektams, turintiems Europos Komisijos suteiktą Kokybės ženklą („Seal of Excellence“) pagal programos „Horizontas 2020“ priemonę „MVĮ instrumentas“, bet negavusiems paramos priemonės „MVĮ instrumentas“ 1 etapo (fazės) veikloms (techninių, komercinių galimybių įvertinimo veikloms), įgyvendinti teikimas.

3. Inovacinių čekių, skirtų MTEP projektams įgyvendinti, teikimas.

PAREIŠKĖJAI

Juridiniai asmenys (išskyrus mokslo ir studijų institucijas).

DIDŽIAUSIA GALIMA PROJEKTUI SKIRTI FINANSAVIMO LĖŠŲ SUMA, EUR

1 veiklai, kai ją vykdo pradedantysis inovatorius:
1. kai PVM yra netinkamas finansuoti – 7 305 Eur;
2. kai PVM yra tinkamas finansuoti – 7 478 Eur.

2 veiklai, kai ją vykdo pareiškėjas turintis Kokybės ženklo („Seal of Excellence“) sertifikatą ir PVM yra netinkamas finansuoti – 71 429 Eur.

3 veiklai kai:
1. pradedantysis inovatorius vykdo mokslinių tyrimų veiklas ir PVM yra netinkamas finansuoti – 12 801 Eur;
2. pradedantysis inovatorius vykdo mokslinių tyrimų veiklas ir PVM yra tinkamas finansuoti – 13 153 Eur;
3. brandusis inovatorius vykdo mokslinių tyrimų veiklas ir PVM yra netinkamas finansuoti – 46 826 Eur;
4. brandusis inovatorius vykdo mokslinių tyrimų veiklas ir PVM yra tinkamas finansuoti – 48 114 Eur;
5. pradedantysis inovatorius vykdo eksperimentinės plėtros veiklas ir PVM yra netinkamas finansuoti – 20 225 Eur;
6. pradedantysis inovatorius vykdo eksperimentinės plėtros veiklas ir PVM yra tinkamas finansuoti – 20 845 Eur;
7. brandusis inovatorius vykdo eksperimentinės plėtros veiklas ir PVM yra netinkamas finansuoti – 73 984 Eur;
8. brandusis inovatorius vykdo eksperimentinės plėtros veiklas ir PVM yra tinkamas finansuoti – 76 252 Eur.

Jeigu projektu vykdomos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklos, fiksuotosios sumos atitinkamai pagal pareiškėjus ir veiklas yra sumuojamos.

InoConnect

Kvietimo tikslas: skatinti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, per Europos įmonių tinklą (tolau – EĮT) ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse ES mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) iniciatyvose ir užmegzti ryšius su tarptautiniais partneriais, ir taip Lietuvos Respublikoje didinti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) išlaidas, MTEP paslaugų eksportą ir pritraukti užsienio investicijų.

Finansuojamos veiklos: dalyvavimas tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia EĮT organizacijos, renginiuose. Tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia EĮT organizacijos, renginių sąrašas pateikiamas Europos Komisijos interneto svetainėje.

Inostažuotė

Pareiškėjas: MTEPI veiklas vykdančios įmonės,turinčios labai mažos, mažos ar vidutinės įmonės statusą.

Finansuojamos veiklos: MTEPI veiklas vykdančiųįmonių darbuotojų mokymas ir technologinių įgūdžių tobulinimas užsienio MTEPIcentruose ir (arba) MTEPI veiklas vykdančiose užsienio įmonėse.

4. Parama gamintojams

Eco inovacijos LT

Finansuojamos veiklos: Technologinių ekoinovacijų diegimas ir skatinimas. Siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes, numatomos investicijos į materialųjį turtą (įrenginius, technologijas), kurį įdiegus mažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai, skatinama pramoninė simbiozė ir užtikrinamas tęstinis aplinkos apsaugos efektas, t. y. investicijos į švaresnės gamybos inovacijas (jų įdiegimą), kuriose taikomi racionalių išteklių naudojimo ir taršos prevencijos metodai (pvz., proceso modernizavimas (optimizavimas) siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai ir (ar) tausoti gamtos išteklius, beatliekinė gamyba, atliekų pakartotinis naudojimas ir (ar) perdirbimas, atliekamos šilumos panaudojimas (rekuperavimas, regeneravimas), srautų atskyrimas ir kita).

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 1 500 000 Eur.

Regio potencialas LT

Finansuojamos veiklos: Moderniųjų technologijų diegimas, pritaikant esamus ir kuriant naujus gamybos pajėgumus naujiems ir esamiems gaminiams gaminti. Finansavimu bus skatinamos įmonių investicijos į naujų gamybos technologinių linijų įsigijimą ir įdiegimą, esamų gamybos technologinių linijų modernizavimą, įmonės vidinių inžinerinių tinklų, kurių reikia naujoms gamybos technologinėms linijoms diegti ar esamoms modernizuoti, įrengimą.

Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 500 000 Eur (arba 200 000 Eur, tai priklauso nuo EK reglamnetavimo). Mažiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma – 25 000 Eur.

Dėl finansavimo pareiškėjai konkuruoja apskrityse. Nesant konkurencijos konkrečioje apskrityje, likusios nepaskirstytos lėšų sumos Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu gali būti perskirstytos toms apskritims, kuriose projektų konkurencija ir finansavimo poreikis yra didžiausi.

Apskritims lėšos yra paskirstomos taip:
– penkioms apskritims (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio, išskyrus Vilniaus miesto, Vilniaus rajono, Kauno miesto ir Kauno rajono savivaldybes) numatoma skirti 30 proc. lėšų, kas sudaro iki 6 103 354 Eur paskirstant apskritims lygiomis dalimis.
– penkioms apskritims (Alytaus, Marijampolės, Tauragės, Telšių, Utenos) – 70 proc., kas sudaro iki 14 241 160 Eur, paskirstant apskritims lygiomis dalimis.

Naujos galimybės LT

Finansuojamos veiklos: pavienių įmonių ir jų produkcijos pristatymas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose.

Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra iki 45 000 Eur (keturiasdešimt penkių tūkstančių eurų).

Populiariausių priemonių žemėlapis:

Susiję leidiniai ir naudingos nuorodos:

Straipsniai tema: ES parama