Pristatoma nauja ES investicijų svetainė, kvietimų galime tikėtis jau vasarą

Nauja ES investicijų svetainė Naujienos

Nauja ES investicijų svetainė

2021-2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programa pradeda naują ES investicijų etapą Lietuvoje. Programos biudžetas – beveik 8 mlrd. eurų. Naujoje ES investicijų svetainėje galima rasti aktualiausią informaciją apie kvietimų planus įvairiose intervencijų srityse.

Svetainėje skelbiama informacija apie finansavimo šaltinius, finansavimo galimybes, kvietimų teikti paraiškas (t.y. projektų įgyvendinimo planus) planus, skelbiami kvietimai ir reikalavimai, renginių kalendorius. Taip pat viešinama informacija apie įgyvendinamus projektus – įgyvendinamų projektų vykdytojai, suteikto finansavimo dydis, viešųjų pirkimų laimėtojai, dokumentai, projektų rezultatai bei kita aktuali informacija.

Planuojamos intervencijų sritys

Viso 2021 – 2027 metų laikotarpyje planuojama 12 intervencijos sričių. Didžiausia parama bus skiriama šiose srityse:

  • Energetika, planuojama investicijų suma apie 1156 mln EUR. Skirta energijos vartojimo efektyvumo namų ūkiuose, neprijungtuose prie centralizuotų šilumos tiekimo tinklų didinimui, viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumo didinimui,  centralizuoto šilumos, karšto vandens ir vėsumos tiekimo sistemų energijos vartojimo efektyvumo didinimui, daugiabučių renovacijai ir kitoms sritims.
  • Transportas ir darnus judumas, planuojama investicijų suma apie 990 mln EUR. Skirta geležinkelių modernizavimui, geležinkelių transporto skaitmeninimui, kelių modernizavimui, kelių transporto skaitmeninimui, daugiarūšio transporto infrastruktūrai, regioninių jungčių su TEN-T modernizavimui dviračių ir pėsčiųjų infrastruktūros plėtra, tvariam judumui mieste.
  • Regionų plėtra – apie 828 mln EUR. Skirta vietos bendruomenių skatinimui, bendruomenių socialinio verslo skatinimui, bendruomenės vietos plėtros užtikrinimui, viešųjų paslaugų prieinamumui miestuose, regionų centrų stiprinimui, viešųjų paslaugų prieinamumui, privačių investicijų į regionus skatinimui.
  • Socialinė įtrauktis ir darbo vietų kūrimas – apie 709 mln EUR. Skirta palankių sąlygų neturinčių asmenų integravimui, lygių galimybių ir aktyvaus dalyvavimo visuomenėje skatinimui, institucinės globos pertvarkai, kompleksinių paslaugų šeimoms vystymui, paslaugų vaikams prieinamumo didinimui, priklausomybių turinčių asmenų reintegracijai, ilgalaikės priežiūros sistemos plėtrai, socialinio būsto plėtrai, socialinės gerovės paslaugų plėtrai ir kokybei.
  • Inovacijos ir mokslas – 679 mln EUR. Skirta mokslinio potencialo stiprinimui, startuoliams, mokslo inovacijoms ir MTEP, mokslo ir verslo bendrystei, inovacijoms viešajame sektoriuje.
  • Aplinka ir klimato kaita – apie 638 mln EUR. Skirta potvynių valdymo rizikos priemonėms, krantotvarkos priemonėms, meteorologinių ir hidrologinių stebėjimų miško gaisrų aptikimo sistemoms, žiedinei ekonomikai, gamtos apsaugai ir biologinei įvairovei, vandentvarkai.
  • Verslui skatinti – apie 542 mln EUR. Skirta TUI pritraukimui, SVV augimui ir plėtrai, MVĮ eksporto plėtrai, darbuotojų ir MVĮ prisitaikymui rinkos pokyčiams, verslo skaitmeninimui ir gamybos automatizavimui.

Pagal 2022 metais planuojamus paskelbti kvietimus numatoma sudaryti sutarčių bendrai už 1,5 mlrd. eurų, iš jų 1 mlrd. eurų pagal ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės „NextGenerationEU“ planą „Naujos kartos Lietuva“ ir 0,5 mlrd. eurų pagal Investicijų programą. 2022 metais planuojama išmokėti apie 246 mln. eurų, iš jų 196 mln. eurų „Naujos kartos Lietuva“ plano lėšų ir 50 mln. eurų Investicijų programos lėšų.

Parengta pagal https://eimin.lrv.lt/ informaciją